សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈអស័យដ្ឋាន ផ្ទៈលេខ ៖ :200Eo ផ្លូវ ព្រះសីហនុ ទូរស័ព្ទលេខ: 023 223 968 012 545 218                                                                      
  សា្វគមន៍មកកាន់ដៃធំពីរ  

ការណែនាំក្នុងការធ្វើលំហាត់
នៅក្នុងកណ្ឌនេះអ្នកនឹងឆ្លើយសំណួរដែលទាក់ទងអំពីច្បាប់ចរាចរណ័នឹងសំនួរផ្សេងៗទៀតជាច្រើនអំពីការបើកបរលើផ្លូវ។ សូមជ្រើសរើសជំពូកដែលអ្នកចង់ឆ្លើយ! មានតែចំលើយមួយគត់ដែលត្រឹមត្រូវដូចនេះសូមឆ្លើយដោយប្រយ័ត្ន។ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសចុចលើ ប៉ូតុង "យល់ព្រម" ពេលនោះលោកអ្នកអាចមើលចំលើយរឺក៏ជ្រើសរើសឆ្លើយបន្តទៀតក៏បាន។ បើមានបញ្ហាសូមទំនាក់ទំនងមកពួកយើង។


សូមស្វាគមន័មកកាន់ទំព័រធ្វើតេស្តជាមួយសាលាដៃធំពីរ។​អ្នកអាចរៀនធ្វើលំហាត់គំរូដោយជ្រើសរើសប្រភេទយានយន្តស្រប តាមបណ្ណ័បើកបរដូចជា ៖ បណ្ណ័បើកបរម៉ូតូ ឡាន ឡានធំ នឹង បណ្ណ័បើកបរអន្តរជាតិ ។ល៕
​បើសិនជាអ្នកបានចុះឈ្មះនៅសាខាណាមួយនៃសាលាយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកយកលេខបង្កាន់ដៃរបស់អ្នកមកបំពេញជាមួយ នឹងឈ្នោះរបស់អ្នកនៅកន្លែង"សំរាប់សិស្ស"​បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងបានធ្វើសំនួរជាច្រើន។ដោយឡែកបើសិនជាអ្នកមិនមែន ជាសិស្សសូមបំពេញនៅកន្លែសសំរាប់អតិថិជននោះអ្នកនឹងធ្វើសំនួរលេខមួយគ្រប់ជំពូក។តែបើសិនជាលោកអ្នកចង់ក្លាយជាសមាជិកភ្លាមៗនោះសូមទំនាក់ទំនង ទៅលេខ 093​923​924 ពេលនោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅលេខសំងាត់ដើម្បីធ្វើសំនួរ ដូចជាសិស្សរបស់យើងផងដែរ។

សំរាប់សិស្ស


ឈ្នោះរបស់អ្នក   

សាខាអ្នក           

លេខវិក័យប័ត្រ    

សំរាប់អតិថិជន
ឈ្នោះរបស់អ្នក

ទូរសព្ទ័របស់អ្នក

អាសយដ្ឋាន     

សំរាប់អតិថិជនដែលចុះឈ្មោះ
ឈ្នោះរបស់អ្នក

ទូរសព្ទ័របស់អ្នក

លេខសំងាត់  

 
Copyright © : Daithom Alright Reserved Designed by: CITA